ตัว Lite นี้เป็น Windows 10 Pro ที่ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก
รวมทั้ง ปรับแต่งปิด Services ที่ไม่จำเป็นออก {สามารถเปิดได้ทีหลัง หากต้องการใช้}
หรือ โปรแกรมบางตัว {สามารถหาลงได้ทีหลัง หากต้องการใช้}
ทำให้การทำงาน Windows 10 นี้เร็วขึ้น เบา และ แรง
--------------------------------------------------------------------------------------------


Details Special ISO:
Modified ISO:Win.10.Lite.Edition.v9.2019
Build:19H1
Number:18362.116
Language:English
Features Enabled:3.5 NetFramework
Convert Mode:Install.wim ISO Mode:UEFI/BIOS
SHA1:44926404d33b302b7d1a1b320af85124f854b28d
Size:2,37 GB (2.544.941.056 bytes)
Activation:Permantly Activation( Generate Digital License) v62.01
Servicesefault Services
APPS:StartIsBack.v2.8.5_v1.7.6.zip / winrar-x64-571.exe

Notes:
1)You can install languages online from all settings (tested Greek/Spanish) without issues
2)Calculator is available too.

REMOVED COMPONENTS:
FilePicker
Application Virtualization (App-V)
Unified Telemetry Client (Asimov)
autoplay
biometricservice Windows Biometric Service
FileExplorer
diagnostics Diagnostics and Troubleshooting
diskdiagnosis Disk failure diagnostics
errorreportingcpl Problem Reports and Solutions Control Panel Support
facerecognition Face Recognition
flashactivex Adobe Flash for Internet Explorer
font_holomd2 Holo MDL2 Assets
Game Explorer
Windows Help content
Help file support (CHM)
hwsupport_fax Fax
hwsupport_internetprintingclient Internet Printing Client
insiderhub Windows Insider Hub
isoburn Windows Disc Image Burning Tool
Input Method Editor (IME)
langimejp Japanese (IME)
langimeko Korean (IME)
Chinese Traditional (IME)
lxss Windows Subsystem for Linux
mailcommdll Windows Mail Communications DLL
manifestbackup Manifest Backup (WinSxSBackup)
manualsetup Manual Setup
Microsoft.Advertising.Xaml Advertising.Xaml
Microsoft.BingWeather BingWeather
Microsoft.BioEnrollment BioEnrollment
Microsoft.DesktopAppInstaller DesktopAppInstaller
Microsoft.GetHelp GetHelp
Microsoft.Getstarted Tips (Get Started)
Microsoft.HEIFImageExtension HEIFImageExtension
Microsoft.Messaging Messaging
Microsoft.Microsoft3DViewer 3DViewer
Microsoft.MicrosoftEdge Edge
Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient EdgeDevToolsClient
Microsoft.MicrosoftOfficeHub OfficeHub
Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection SolitaireCollection
Microsoft.MicrosoftStickyNotes StickyNotes
Microsoft.MixedReality.Portal MixedReality.Portal
Microsoft.MSPaint Paint 3D
Microsoft.NET.Native.Framework.1.7 NET.Native.Framework.1.7
Microsoft.NET.Native.Framework.2.2 NET.Native.Framework.2.2
Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7 NET.Native.Runtime.1.7
Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2 NET.Native.Runtime.2.2
Microsoft.Office.OneNote Office.OneNote
Microsoft.OneConnect Mobile Plans
Microsoft.People People
Microsoft.Print3D Print3D
Microsoft.ScreenSketch ScreenSketch
Microsoft.Services.Store.Engagement Services.Store.Engagement
Microsoft.SkypeApp SkypeApp
Microsoft.StorePurchaseApp StorePurchaseApp
Microsoft.Wallet Wallet Service
Microsoft.Windows.Apprep.ChxApp SmartScreen
Microsoft.Windows.Cortana Cortana
Microsoft.Windows.Photos Photos
Microsoft.Windows.SecHealthUI Windows Defender
Microsoft.Windows.XGpuEjectDialog XGpuEjectDialog
Microsoft.WindowsAlarms Alarms
Microsoft.WindowsCamera Camera
microsoft.windowscommunicationsapps Windows Mail
Microsoft.WindowsFeedbackHub FeedbackHub
Microsoft.WindowsMaps Maps
Microsoft.WindowsSoundRecorder SoundRecorder
Microsoft.WindowsStore Windows Store
Microsoft.Xbox.TCUI Xbox.TCUI
Microsoft.XboxApp Xbox App
Microsoft.XboxGameCallableUI XboxGameCallableUI
Microsoft.XboxGameOverlay XboxGameOverlay
Microsoft.XboxGamingOverlay XboxGamingOverlay
Microsoft.XboxIdentityProvider XboxIdentityProvider
Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay XboxSpeechToTextOverlay
Microsoft.YourPhone YourPhone
Microsoft.ZuneMusic ZuneMusic
Microsoft.ZuneVideo ZuneVideo
migwiz Easy Transfer
mixedreality Windows Mixed Reality
ndu Network Data Usage Monitoring Driver
onedrive
otherthemes Other Themes
passport Microsoft Passport
pdfreader Windows Reader (PDF)
playready
printtopdf Print to PDF
printworkflow Print Workflow Service
reliabilityanalysis Reliability Analysis Services
retaildemo Retail Demo Content
screensavers
sharedpc Shared PC mode
skypeortc Skype ORTC
soundsdefault Sounds (Default)
soundthemes Sound Themes
speechcommon Speech Recognition
speechtts Speech TTS
srumon Data Usage service
sstackwow64 Servicing Stack - 32 bit
stepsrecorder Steps Recorder
tempcache Cache and temp files
unp Universal Notification Platform (UNP)
winsat Windows System Assessment Tool (WinSAT)

COMPONENTFEATURES:
Feature enabled= no CortanaSupport
Feature enabled= yes DefaultFonts
Feature enabled= no >Hyper-V
Feature enabled= no >ManualSetup
Feature enabled= no >Edge
Feature enabled= no >OfficeSupport
Feature enabled= no >NetworkDiscovery
Feature enabled= yes >NvidiaSetup
Feature enabled= yes >OOBE
Feature enabled= yes >Printing
Feature enabled= no >Recommended-All
Feature enabled= no >SamsungSwitch
Feature enabled= yes >ServicingStack
Feature enabled= no >ShellSearchSupport
Feature enabled= yes >Spotify
Feature enabled= no >SafeMode
Feature enabled= no >Recommended-Tablet
Feature enabled= yes >USBModem
Feature enabled= yes >USB
Feature enabled= yes >VideoPlayback
Feature enabled= no >VPN
Feature enabled= no >VisualStudio
Feature enabled= yes >ActivationKMS
Feature enabled= yes >Activation
Feature enabled= no >AppxSupport
Feature enabled= yes >WindowsUpdate
Feature enabled= yes >WLAN
Feature name= DirectPlay >true
Feature name= LegacyComponents >true

DESKTOPTWEAKS:
Tweak name= AccentAccentColorMenu >0
Tweak name= AccentStartColorMenu >0
Tweak name= DWMAccentColorInactive >0
Tweak name= PersonalizeAppsUseLightTheme >0
Tweak name= NewStartPanel{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0} >0
Tweak name= NewStartPanel{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} >0
Tweak name= ContentDeliveryManagerSoftLandingEnabled >0<

TweakGroup:
TweakGroup name= Explorer >
Tweak name= ExplorerEnableAutoTray >1<
Tweak name= AutoplayHandlersDisableAutoplay >1<
Tweak name= AdvancedShowInfoTip >0<
Tweak name= ExplorerNoCDBurning >1<
Tweak name= ExplorerClearRecentDocsOnExit >0<
Tweak name= ControlPanelAllItemsIconView >1<
Tweak name= ExplorerDisableThumbnails >0
Tweak name= ExplorerNoTrayItemsDisplay >1
Tweak name= ExplorerDisableEdgeDesktopShortcutCreation >1
Tweak name= ExplorerNoRecentDocsHistory >1
Tweak name= {031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}System.IsPinnedToNameSpaceTree >1<
Tweak name= AdvancedLaunchTo >1<
Tweak name= ExplorerHubMode >1<
Tweak name= .jpgPhotoViewer.FileAssoc.Tiff >PhotoViewer.FileAssoc.Tiff<
Tweak name= Explorerh-i-d-eClock >0<
Tweak name= PeoplePeopleBand >0<
Tweak name= AdvancedShowSyncProviderNotifications >0<
Tweak name= AdvancedTaskbarSmallIcons >1<
Tweak name= AdvancedSharingWizardOn >0<

TweakGroup name=Privacy:
Tweak name= appointmentsValue >Deny<
Tweak name= phoneCallHistoryValue >Deny<
Tweak name= webcamValue >Deny<
Tweak name= contactsValue >Deny<
Tweak name= {A8804298-2D5F-42E3-9531-9C8C39EB29CE}Value >Deny<
Tweak name= {2297E4E2-5DBE-466D-A12B-0F8286F0D9CA}Value >Deny<
Tweak name= documentsLibraryValue >Allow<
Tweak name= emailValue >Deny<
Tweak name= broadFileSystemAccessValue >Allow<
Tweak name= chatValue >Deny<
Tweak name= microphoneValue >Allow<
Tweak name= {52079E78-A92B-413F-B213-E8FE35712E72}Value >Allow<
Tweak name= picturesLibraryValue >Allow<
Tweak name= LooselyCoupledValue >Allow<
Tweak name= userDataTasksValue >Allow<
Tweak name= userAccountInformationValue >Deny<
Tweak name= SystemAllowExperimentation >0<
Tweak name= SystemAllowLocation >0<
Tweak name= DataCollectionAllowTelemetry >1<
Tweak name= CloudContentDisableWindowsConsumerFeatures >1<
Tweak name= featuresPaidWifi >0<
Tweak name= featuresWiFiSenseOpen >0<
Tweak name= ContentDeliveryManagerSilentInstalledAppsEnabled >0<
Tweak name= SystemAllowClipboardHistory >0<
Tweak name= TrainedDataStoreHarvestContacts >0<
Tweak name= InputPersonalizationRestrictImplicitTextCollection >1<
Tweak name= InputPersonalizationRestrictImplicitInkCollection >1<
Tweak name= Windows SearchAllowCortana >0<
Tweak name= SearchHistoryViewEnabled >0<
Tweak name= SearchDeviceHistoryEnabled >0<
Tweak name= ContentDeliveryManagerRotatingLockScreenOverlayEna bled >0<
Tweak name= SmartGlassUserAuthPolicy >1<
Tweak name= SmartGlassBluetoothPolicy >1<
Tweak name= BackgroundAccessApplicationsGlobalUserDisabled >1<
Tweak name= PrivacyTailoredExperiencesWithDiagnosticDataEnable d >0<
Tweak name= AppSettingsSkype-UserConsentAccepted >0<
Tweak name= SystemEnableActivityFeed >0<
Tweak name= ContentDeliveryManagerPreInstalledAppsEnabled >0<
Tweak name= TIPCEnabled >0<
Tweak name= ExplorerShowFrequent >0<
Tweak name= ExplorerShowRecent >0<
Tweak name= MicrosoftEdgePhishingFilterEnabledv9 >0<
Tweak name= Internet ExplorerPhishingFilterEnabledv9 >0<
Tweak name= ExplorerSmartScreenEnabled >Off<
TweakGroup name= WindowsDefender >
Tweak name= Windows DefenderDisableAntiSpyware >1<

System Requirements:
Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster.
RAM: 1 gigabyte (GB).
Free space on hard disk: 16 gigabytes (GB).
Graphics card: DirectX 9 graphics device or a newer version.
Additional requirements to use certain features.
To use touch you need a tablet or monitor that supports multitouch.
To access the Windows store to download and run apps, you need an active Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels.

WHATS NEW:
The New v9 lite edition is full maded and upgraded from the last RS5 v8 to 19H1 V9

KB4500109:Service Stuck Updated
KB4495620:Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8 RTM
KB4497932:Security for Adobe Flash Player
KB4505057 Cumutive Update:
-Addresses an issue that may prevent access to some gov.uk websites that don’t support HTTP Strict Transport Security (HSTS) when using Internet Explorer 11 or Microsoft Edge.
-Addresses an issue in which installation may fail with the error, 0x800f081f - CBS_E_SOURCE_MISSING.

~APKGOD
WiFi Fix
====
Go to services.msc.
Under the windows connection manager go to properties.
Make it automatic then start and apply.
After that scroll down for WLAN AutoConfig make it automatic to then start.
Then reboot pc.


Activate Windows Defender
================
by Delete Windows Defender Policy keys in the registry.

1. Start the Registry Editor (regedit.exe) and go to the following branch:
HKEY_LOCAL_MACHINE|SOFTWARE|Policies|Microsoft|Win dows Defender
2. Export the branch to a REG file (If you want to back up)
3. Right-click the “Windows Defender” key and choose Delete.


http://www.filecondo.com/dl.php?f=z530e91HADwP