+ ตอบกลับกระทู้
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 1. #1
  Administrators รูปส่วนตัว Duckload.us
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพสต์
  108,708
  Thanks
  7
  Thanked 113,717 Times in 52,419 Posts

  Lightbulb สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 01-37 (เอาไว้อ่านชิวๆวันละบทก่อนนอน เรื่องน่ารู้ครับ)

  ารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2516 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ
  ดวงอาทิตย์ อุปราคา ท้องฟ้ากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกล พลังงาน อากาศยาน และ ดนตรีไทย[2]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2518 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เวลา บรรยากาศ การตรวจอากาศ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย การศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ตราไปรษณียากรไทย[3]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2520 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา ทรัพยากรป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ การทำไม้ วัชพืช วัว ควาย และ ช้าง[4]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย ไวรัส ปรากฏการณ์ของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนา การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ และ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย[5]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2523 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ
  ผัก ไม้ผล อ้อย มันสำปะหลัง พืชหัว การขยายพันธุ์พืช เป็ด ไก่ และ พันธุ์ไม้ป่า[6]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 6
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 15 เรื่อง คือ
  คณิตศาสตร์เบื้องต้น ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน เซต ตรรกวิทยา ฟังก์ชัน สมการและอสมการ จุด เส้น และผิวโค้ง ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร สถิติ ความน่าจะเป็น เมตริก กราฟ และ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และ ศิลปะ[7]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ
  กล้วยไม้ ผีเสื้อในประเทศไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โรคพืช ครั่ง การเลี้ยงปลา การชลประทาน บ้านเรือนของเรา และ โทรคมนาคม (ภาคแรก)[8]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2526 มีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ
  ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การกำเนิดของโรค การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย และอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล[9]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2528 มีทั้งหมด 13 เรื่อง คือ
  เรื่องของยา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ การทำแท้ง การสาธารณสุข โรคมะเร็ง รังสีวิทยา ฟันและเหงือกของเรา เวชศาสตร์ชันสูตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู นิติเวชศาสตร์ โภชนาการ และ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท[10]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2530 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  โรคทางอายุรศาสตร์ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคตา โรคหู คอ จมูก จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ การปลูกกระดูกข้ามคน[11]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ
  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนการด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ และ พัฒนาการอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์[12]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  การแพทย์ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง การพัฒนาการเกษตรในชนบท การศึกษาการพัฒนา การสหกรณ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาปัจจัยการผลิต และ แผนที่[13]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2532 มีทั้งหมด 11 เรื่อง คือ
  เรือนไทย ชีวิตชนบท หัตกรรมพื้นบ้าน จิตรกรรมไทย นาฏศิลป์ไทย ตุ๊กตาไทย การละเล่นของไทย อาหารไทย การประดิษฐ์ผักและผลไม้ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และ ธนาคาร[14]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2533 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังในส่วนภูมิภาค ประติมากรรมไทย อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง เทคโนโลยีชีวภาพ สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร และ สมุนไพร[15]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2534 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  ผึ้ง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ยาสูบ ไม้สัก ผ้าไทย ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล[16]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2535 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระไตรปิฎกและ การชำระพระไตรปิฎก การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลาจารึกและการอ่านจารึก สังคมและวัฒนธรรมไทย การผลิตหนังสือ การดนตรีสำหรับเยาวชน การช่างและหมู่บ้านช่าง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร และ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา[17]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2536 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  ช้างเผือก ฉันทลักษณ์ไทย ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชี วิต โรคตับอักเสบจากไวรัส ของเสียที่เป็นอันตราย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปอแก้วปอกระเจา พืชเส้นใย การปรับปรุงพันธุ์พืช และ ข้าวสาลี[18]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 18
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2537 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ การแต่งกายของคนไทย กฎหมายกับสังคมไทย ประวัติการพิมพ์ไทย ภาษาและอักษรไทย ยาฆ่าแมลง ดินและปุ๋ย การเลี้ยงหมู และ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร[19]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชน้ำมัน การถนอมผลิตผลการเกษตร ม้า แมลง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ศิลปะการนับเบื้องต้น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ สารกึ่งตัวนำ[20]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 20
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เสียงและมลภาวะทางเสียง เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ อัญมณี เวชศาสตร์การบิน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ และ การปลูกถ่ายอวัยวะ[21]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2539 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ
  กระบวนพยุหยาตรา วีรสตรีไทย ศิลปะการทอผ้าไทย เครื่องถม เครื่องปั้น การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ[22]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ
  ภาษาศาสตร์ เครื่องถ้วยไทย เครื่องจักสาน ไม้ดอกหอมของไทย เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร อาชีวอนามัย ครอบครัวไทย สัตว์ทะเลหน้าดิน และ ท่าอากาศยาน[23]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2541 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ
  ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย ละครรำ การละเล่นพื้นเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ์ เฟิร์นไทย ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน1) การทำงานใต้น้ำ ระบบวิทยุ และ การผลิตเบียร์[24]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 24
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  วรรณคดีมรดก ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน2) เมืองหลวงเก่าของไทย การผลิตรถยนต์ การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตปูนซีเมนต์ ปิโตรเลียมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ และ แผนพัฒนาประเทศ[25]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2544 มีทั้งหมด 8 เรื่อง
  ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงข่ายประสาทเทียม อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ และ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ 21[26]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 26
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2545 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  นิทานพื้นบ้านไทย ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย ชุมชน การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา ส้ม เชื้อเพลิง ยานยนต์ และ สิ่งแวดล้อม[27]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2546 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  ลิเก การบริหารราชการแผ่นดิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู ไฮโดรพอนิกส์ พิษภัยของแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุ พลังงานนิวเคลียร์ และ การปฏิวัติทางพันธุกรรม[28]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  วัดไทย ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ตลาด ทุเรียน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเษตร พิษภัยของบุหรี่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน และ แผ่นดินไหว[29]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 29
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  ศิลปาชีพ พระพุทธรูป การผลิตทองรูปพรรณ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย สวนพฤกษาศาสตร์ เงินตรา ปลาสวยงาม ธาลัสซีเมีย และ การดูแลสุขภาพที่บ้าน[30]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  ศิลปการเห่เรือ หอพระไตรปิฎก ปราสาทขอมในประเทศไทย กฎหมายตราสามดวง ไม้ดอกหอมของไทย กล้วย ปลากัด คลื่นสึนามิ และ วัสดุการแพทย์[31]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 31
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  ตู้พระธรรม วัดญวนในประเทศไทย วรรณคดีท้องถิ่น พรรคการเมืองไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ดาวหาง ระบบสุริยะ และ อัลไซเมอร์[32]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 32
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ หุ่นกระบอก หนังสือโบราณของไทย สิทธิมนุษยชน เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ชีวสนเทศศาสตร์ การยศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และ โรคออทิซึม[33]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 33
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 8 เรื่อง
  สุนทรภู่ เพลงลูกทุ่ง คลอง วิวัฒนาการของมนุษย์ เซลล์เชื้อเพลิง เปลือกโลกและหิน อาหารกับโรคเรื้อรัง และ การแพทย์แผนไทย[34]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 34
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพลงพื้นบ้าน เครื่องประดับ หอยในประเทศไทย บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พายุและฝนในประเทศไทย โรคพาร์กินสัน และ โรคฉี่หนู[35]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 35
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  วัดจีน สงกรานต์ มวยไทย โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ มาตรวิทยา พยากรณ์อากาศ โรคข้ออักเสบรูมาทอย โรคเบาหวาน และ โรคสะเก็ดเงิน

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 36
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  มัสยิด ละครชาตรี เกวียน ทองคำ มะคาเดเมีย หุ่นยนต์ แอนิเมชัน โรคมาลาเรีย และ โรคไต[36]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 37
  พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 9 เรื่อง
  พระเจดีย์ หอศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ว่าว หนังสือพิมพ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรคเอสแอลอี และ โรคไข้หวัดใหญ่[37]

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 01-37.rar
  http://www.filecondo.com/dl.php?f=57e0ce1IAF3f

 2. The Following User Says Thank You to Duckload.us For This Useful Post:

  zhad01 (12-01-2019)

+ ตอบกลับกระทู้

ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

   

กฎการโพสต์ข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด