สารคดีที่ติดตามนายพรานชาวอินูอิท (เอสกิโม) ที่ออกล่าแมวน้ำ จับปลาใต้แผ่นน้ำแข็งและสร้างกระท่อมอิกลูโดยลำพัง แสดงให้เห็นถึงทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในสภาวะอา กาศที่โหดร้าย ซึ่งได้เรียนรู้และถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาจากบรรพบุรุ ษ

นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ม ีต่อชนพื้นเมืองในเขตกรีนแลนด์ วิดิโอชุดนี้ ทีมงานได้บันทึกเทคนิคและวิธีการสร้างกระท่อมอิกลูอย ่างละเอียด ก่อนที่จะไม่เหลือให้เห็นอีกต่อไป

http://www.filecondo.com/dl.php?f=b0af4f1IPRg9