Plot

เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินโครงการลับซึ่งจะรวบรวมข้อม ูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับประชากรของตน จากนั้นข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าใครจะเป็ นผู้ก่อเหตุ และรายละเอียดของอาชญากรรมร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนา คต พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปพิสูจน์ข้อมูลที่ได้รับแล ะทำการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดนั้น


โนริโต อิซาวะ อดีตนักสืบชั้นยอดของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ถูกส่งให้ไปปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว ที่ส่วนเอกสารของแผนกกิจการทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มักสร้างปั ญหาให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม1.1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Be04921ISMGe
1.2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=72c5241ISMH6
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Te64a11ISMIj
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=A167231ISMJ7
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q6af491ISMK4
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S082551ISML7
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=r4dc391ISMM7
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z4ccda1ISMMZ
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Jfaffd1ISMNV
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=n990f11ISMOZ
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=96a9f61ISMPV