นักประวัติศาสตร์เล่าเรื่องคริสตศาสนา ความเป็นมา ผู้คน และสถานที่สำคัญ โรมันคาทอลิก ออร์โธด็อกซ์ และโปรเตสแตนท์นิกายต่าง ๆ - แบมเบอร์ แกซคอยน์ (Bamber Gascoigne)

http://www.filecondo.com/dl.php?f=A8566a1KIf4e