The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อ เป็นเรื่องราวของซูม่อเอ่อร์ หญิงสาวชาวเคอเอ่อร์ชิ่น ผู้มีนิสัยห้าวหาญ เสียสละ ยินยอมเสียสละเพื่อส่งเสริมผู้อื่น ในพิธีแข่งม้า นางมีโอกาสได้รู้จักกับตัวเอ๋อร์กุ่นคบกันเป็นสหายที ่ดี แต่แล้วในทุ่งหญ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ชาฮาเอ่อร์รุกรานเคอร์เอ่อร์ชิ่น ซูม่อเอ่อร์สูญเสียญาติมิตร เผ่าเคอเอ่อร์ชิ่นตัดสินใจใช้การแต่งงานเชื่อมสัมพัน ธ์กับต้าจินเพื่ออาศัยอิทธิพลอำนาจบารมีของต้าจิน ประคองชนเผ่าให้อยู่รอด จึงส่งปู้มู่ปู้ไท่ (จักรพรรดินีเสี้ยวจวง/อวี้เอ่อร์ จากจอมนางไร้น้ำตา) ไปเป็นพระชายารองของหวงไท่จี๋ (ตอนนั้นยังมีตำแหน่งเป็นเป้ยเล่อเหย่) ซูม่อเอ่อร์ติดตามปู้มู่ปู้ไท่ไปต้าจินในฐานะหลานสาว และได้พบตัวเอ๋อร์กุ่นอีกครั้ง เมื่อรู้ว่าตัวเอ๋อร์กุ่นมีฐานะเป็นถึงเป้ยเล่อเหย่ผ ู้สูงส่ง ซูม่อเอ่อร์จึงได้แต่เก็บงำความรักที่มีต่ออีกฝ่ายไว ้ ขณะนั้นอำนาจ ผลประโยชน์ครอบงำจิตใจผู้คน ทั้งยังมีผู้คนคอยยุยง หวงไท่จี๋และตัวเอ๋อร์กุ่นพี่น้องร่วมสายเลือด เกิดความบาดหมาง ใกล้แตกหัก แต่เมื่อตัวเอ๋อร์กุ่นกำลังจะเลือกเดินทางผิด สวรรค์ก็ส่งซูม่อเอ่อร์มายังข้างกายเขา ทั้งสองร่วมฝ่าฟันอุปสรรค ฝ่าภยันตรายด้วยกัน ซูม่อเอ่อร์ใช้ความรัก ความเข้าใจและการเสียสละของตนเอง สอนให้ตัวเอ๋อร์กุ่นเข้าใจว่าพี่น้องสำคัญว่าอิทธิพล และอำนาจ สุดท้ายตัวเอ๋อร์กุ่นและหวงไท่จี๋คลี่คลายความบาดหมา ง พี่น้องร่วมใจ สามัคคีนำกองธงทั้งแปดรวบรวมแผ่นดิน สถาปนาราชวงศ์ชิง
นำแสดงโดย
- เหยียนอี้ควน รับบท ตัวเอ๋อร์กุ่น
- ตู้รั่วซี (ภรรยาในชีวิตจริงของเหยียนอี้ควน) รับบท ซูม่อเอ่อร์
- ฟู่ต้าหลง รับบท หวงไท่จี๋
- เยว่ลี่น่า รับบท เจ๋อเจ๋อ
- หลิวเชียนหาน รับบท ปู้มู่ปู้ไท่
- หม่าตานหนี่ รับบท ไห่หลานจู
- ฉีเส้าเฉียน รับบท นูเอ่อร์ฮาร์ชื่อ
- เฮยจื่อ (โอวหยางฟังจากมังกรหยก 2018) รับบท หลินตานหานThe_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP40_End.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D7f85d1MRKMv

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP39.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s6c9941MRKLO

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP38.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B0d4821MRKKO

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP37.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S46f231MRKHu

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP36.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Jdd43b1MRKGw

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP35.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=i8a9701MRKFk

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP34.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=30bf281MRKES

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP33.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a75d001MRKDo

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP32.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=X7d7471MRKCJ

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP31.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z348371MRKBu

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP30.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ye46991MRKAx

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP29.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ta94a61MRKzL

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP28.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U178cd1MRKyx

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP27.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=T413711MRKxz

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP26.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w8e2451MRKwB

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP25.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=14cd861MRKvH

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP24.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Rff8f91MRKuT

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP23.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kd5c721MRKtT

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP22.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j1057f1MRKt5

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP21.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=kd04371MRKs1

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP20.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Se727b1MRKqN

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP19.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=31b0f11MRKpV

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP18.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z836e61MRKoR

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP17.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=lf539a1MRKnT

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP16.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=L698841MRKmV

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP15.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ga7e131MRKlX

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP14.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Hc9f5a1MRKkZ

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP13.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=bd6d651MRKk1

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP12.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Nd788f1MRKj3

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP11.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=tab1921MRKi5

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP10.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=bf988d1MRKh7

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP09.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=6e66b31MRKg9

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP08.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1914471MRKff

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP07.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=qadb881MRKef

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP06.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g7b08e1MRKdx

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP05.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=b59d301MRKcW

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP04.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Bf728a1MRKbN

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP03.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=5987fc1MRKaT

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP02.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wffc961MRK9J

The_Legend_of_Jasmine_ตำนานซูม่อ_ซับไทย_EP01.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=V8c5631MRK8C