Thinking Mathematically
คิดเชิงคณิตศาสตร์

คิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่เจาะจงลงไปที่คณิตศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งเฉพาะ จุดมุ่งหมายคือ เราต้องการจะแสดงให้เห็นถึงวิธีเริ่มต้นในการตอบโจทย ์สาขาใดก็ตาม วิธีที่จะแก้โจทย์ให้ได้ผล และจะเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้อย่างไร การที่คุณใช้เวลาและความพยายามในการศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในคิดเชิงคณิตศาสตร์ นี้คุ้มค่ายิ่งนัก เพราะจะทำให้คุณตระหนักว่าคุณมีศักยภาพด้านการคิดเชิ งคณิตศาสตร์อยู่ในตัวคุณอยู่แล้ว

thinking mathematically.pdf
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e1e68b1Hx0nF